Η Επιτροπή Marketing (Ε.ΜΑ.) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας αποτελείται από τρία (3) μέλη, συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. και είναι αρμόδια να μελετά και να εισηγείται στο Δ.Σ. για όλα τα θέματα που αφορούν την προβολή και την προσέλκυση χορηγών, με σκοπό την καλύτερη δυνατή λειτουργία και την ανάπτυξη των αθλημάτων που καλλιεργεί η Ε.Ο.Α.Α.

Μέλη

image of person
Ανθούλα Σταυροπούλου
Πρόεδρος Επιτροπής
Επισυναπτόμενα Αρχεία