Η Επιτροπή Σωματείων (Ε.Σ.) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας, αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη και συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ.
Στόχοι της επιτροπής είναι:
α) η παροχή ενημέρωσης προς τα Σωματεία αναφορικά με την κείμενη νομοθεσία.
β) η παροχή υποστήριξης αναφορικά με την εύρυθμη λειτουργία των Σωματείων.
γ) η παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την λειτουργία της Ε.Ο.Α.Α

Μέλη

Χρήστος Τσαγκάκος
Γραμματέας Επιτροπής
image of person
Δημήτρης Μπελώνης
Μέλος Επιτροπής
Επισυναπτόμενα Αρχεία