Η Πειθαρχική Επιτροπή (Π.Ε.) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση, με θητεία όμοια με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι αρμοδιότητες της Πειθαρχικής Επιτροπής είναι:
α) να διερευνά την τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων και να επιβάλει πειθαρχικές ποινές στα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 31 του παρόντος και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ανωτέρω άρθρο και στον κανονισμό της.
β) να επικυρώνει, να διαγράφει, ή να μεταβάλλει ποινές σε πρόσωπα, που επιβάλλουν τα σωματεία – μέλη της, με απόφαση καταστατικών οργάνων τους σύμφωνα με το καταστατικό ή τον εσωτερικό ή άλλο κανονισμό τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 31 παράγραφος 3 του παρόντος.
γ) να εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο τον κανονισμό της.

Μέλη

image of person
Βαγγέλης Σπανουδάκης
Πρόεδρος Επιτροπής
image of person
Βασιλική Αγγέλου
Αντιπρόεδρος Επιτροπής
image of person
Αναστασία Τσαμακτσόγλου
Γραμματέας Επιτροπής
Επισυναπτόμενα Αρχεία