Η Επιτροπή Κανονισμών (Ε.Κ.) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη και συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ.
Στόχοι της επιτροπής είναι:
α) η σύνταξη και υποβολή στο Δ.Σ. των απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Ο.Α.Α. κανονισμών.
β) η ενημέρωση και μελέτη αναφορικά με τις αλλαγής της κείμενης Νομοθεσίας.

Μέλη

image of person
Βάλυ Παντιέρα
Πρόεδρος Επιτροπής
Αργύρης Λογοθέτης
Μέλος Επιτροπής
Ιωάννης Δομέτιος
Μέλος Επιτροπής
Επισυναπτόμενα Αρχεία