Η Επιτροπή Ανάπτυξης (Ε.ΑΝ.) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας αποτελείται από τρία (3) μέλη, συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. και είναι αρμόδια να μελετά και να εισηγείται στο Δ.Σ. για την ανάπτυξη των αθλημάτων.
Στόχοι της επιτροπής είναι:
α) Η διάδοση των αθλημάτων
β) Η διοργάνωση ημερίδων
γ) Η διοργάνωση εκδηλώσεων γνωριμίας με τα αθλήματα
Η Επιτροπή Ανάπτυξης συνεργάζεται με όλες τις αρμόδιες επιτροπές για την επίτευξη των στόχων της.

Μέλη

image of person
Φίλιππος Μοντσενίγος
Πρόεδρος Επιτροπής
Αθανάσιος Καρύμπακας
Γραμματέας Επιτροπής
Λεωνίδας Γεωργιάδης
Μέλος Επιτροπής
Επισυναπτόμενα Αρχεία