Η Επιτροπή Αιθουσών Διεξαγωγής (Ε.Α.Δ.) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη και συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. Ως πρόεδρος στην Ε.Α.Δ. ορίζεται μέλος του Δ.Σ. και ως μέλη εκπρόσωποι των αιθουσών.
Στόχοι της επιτροπής είναι:
α) η εύρυθμη συνεργασία μεταξύ της Ε.Ο.Α.Α. και των αιθουσών.
β) ο σχεδιασμός κοινών δράσεων προβολής των αθλημάτων.
γ) η ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών των αιθουσών.
δ) η υποβολή προτάσεων για δράσεις σχετικά με την διάδοση και ανάπτυξη των αθλημάτων.

Μέλη

image of person
Ευαγγελία Κυβέλου
Μέλος Επιτροπής
image of person
Ιορδάνης Τολόγκος
Μέλος Επιτροπής
Επισυναπτόμενα Αρχεία