Η Επιτροπή Διαγωνισμών Προμηθειών (Ε.Δ.Π.) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας αποτελείται από τρία (3) μέλη και συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. Ως μέλος της επιτροπής δεν μπορεί να οριστεί πρόσωπο το οποίο εμπίπτει σε κωλύματα υποψήφιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία περιγράφονται στον Ν. 2725/1999, όπως ισχύει.
Οι αρμοδιότητες και το έργο της Ε.Δ.Π.είναι:
α) η συγγραφή και η ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ε.Ο.A.A. και όπου αλλού προβλέπεται από την νομοθεσία, διαγωνισμών προμηθειών όλων των μορφών.
β) η διενέργεια διαγωνισμών όλων των μορφών για την προμήθεια πάσης φύσεως υλικών, προμηθειών, ψηφιακών μέσων, προγραμμάτων και υπηρεσιών.
γ) η εξέταση συνεργασιών με χορηγούς, έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

Μέλη

image of person
Γιώργος Λαμπράκης
Πρόεδρος Επιτροπής
Ανθούλα Σταυροπούλου
Μέλος Επιτροπής
image of person
Άρης Βλαχάκης
Μέλος Επιτροπής
Επισυναπτόμενα Αρχεία