Η Επιτροπή Δεοντολογίας (Ε.Δ.) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας αποτελείται από τρία (3) μέλη, με τριετή θητεία η οποία δεν ανανεώνεται.
Η Επιτροπή Δεοντολογίας συγκροτείται υποχρεωτικά από τακτικούς Δικαστές, οι οποίοι στελεχώνουν το ερευνητικό και το δικαστικό τμήμα της επιτροπής και λειτουργεί βάση του κανονισμού λειτουργίας της, ο οποίος ψηφίζεται από την Γενική Συνέλευση.

Επισυναπτόμενα Αρχεία