Επιτροπή Προπονητών

Επιτροπή Ανάπτυξης (Ε.ΑΝ.)

Η Επιτροπή Ανάπτυξης (Ε.ΑΝ.) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας αποτελείται από τρία (3) μέλη, συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. και είναι αρμόδια να μελετά και να εισηγείται στο Δ.Σ. για την ανάπτυξη των αθλημάτων.
Στόχοι της επιτροπής είναι:
α) Η διάδοση των αθλημάτων
β) Η διοργάνωση ημερίδων
γ) Η διοργάνωση εκδηλώσεων γνωριμίας με τα αθλήματα
Η Επιτροπή Ανάπτυξης συνεργάζεται με όλες τις αρμόδιες επιτροπές για την επίτευξη των στόχων της.

Επιτροπή Αιθουσών Διεξαγωγής (Ε.Α.Δ.)

Η Επιτροπή Αιθουσών Διεξαγωγής (Ε.Α.Δ.) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη και συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. Ως πρόεδρος στην Ε.Α.Δ. ορίζεται μέλος του Δ.Σ. και ως μέλη εκπρόσωποι των αιθουσών.
Στόχοι της επιτροπής είναι:
α) η εύρυθμη συνεργασία μεταξύ της Ε.Ο.Α.Α. και των αιθουσών.
β) ο σχεδιασμός κοινών δράσεων προβολής των αθλημάτων.
γ) η ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών των αιθουσών.
δ) η υποβολή προτάσεων για δράσεις σχετικά με την διάδοση και ανάπτυξη των αθλημάτων.

Επιτροπή Κανονισμών (Ε.Κ.)

Η Επιτροπή Κανονισμών (Ε.Κ.) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη και συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ.
Στόχοι της επιτροπής είναι:
α) η σύνταξη και υποβολή στο Δ.Σ. των απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Ο.Α.Α. κανονισμών.
β) η ενημέρωση και μελέτη αναφορικά με τις αλλαγής της κείμενης Νομοθεσίας.

Επιτροπή Σωματείων (Ε.Σ.)

Η Επιτροπή Σωματείων (Ε.Σ.) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας, αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη και συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ.
Στόχοι της επιτροπής είναι:
α) η παροχή ενημέρωσης προς τα Σωματεία αναφορικά με την κείμενη νομοθεσία.
β) η παροχή υποστήριξης αναφορικά με την εύρυθμη λειτουργία των Σωματείων.
γ) η παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την λειτουργία της Ε.Ο.Α.Α

Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.)

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας, σύμφωνα με το άρθρο 29 του καταστατικού, αποτελείται από τρία (3) ή πέντε (5) μέλη, τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Α.Α. με τριετή θητεία.
Η Κ.Ε.Δ. λειτουργεί βάση του κανονισμού διαιτησίας, ο οποίος ψηφίζεται από την Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.A.A. Λαμβάνοντας υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών που χαρακτηρίζουν τα αθλήματα που καλλιεργεί η Ε.Ο.Α.Α. η Κ.Ε.Δ. είναι αρμόδια για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της διαιτησίας και για κάθε πρόσωπο που ασκεί έργο διαιτησίας ή κρίσης.

Τεχνική Επιτροπή Μπόουλινγκ (Τ.Ε.Μ.)

Η Τεχνική Επιτροπή Μπόουλινγκ (Τ.Ε.Μ.) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη, συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. και είναι αρμόδια να μελετά και να εισηγείται στο Δ.Σ. για όλα τα θέματα του αθλήματος του Μπόουλινγκ.

Επιτροπή Ακεραιότητας (Ε.Α.)

Η Επιτροπή Ακεραιότητας (Ε.Α.) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη, τα οποία ορίζονται από Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Α.Α. με αποκλειστικό γνώμονα την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία τους σε θέματα ακεραιότητας.
Η Ε.Α. λειτουργεί βάση του κανονισμού λειτουργίας της, ο οποίος ψηφίζεται από την Γενική Συνέλευση και έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να εξετάζει μεταξύ άλλων, τα παρακάτω θέματα:
α) αθλητικής ακεραιότητας.
β) ισότητας.
γ) καταπολέμησης ντόπινγκ.
δ) στοιχηματισμού και χειραγωγημένων αγώνων.
ε) ασφαλούς αθλητισμού από κάθε μορφή βία.
ζ) έρευνας για θέματα εκπαίδευσης, στελέχωσης, επιμόρφωσης κλπ. για καθαρό αθλητισμό.

Επιτροπή Δεοντολογίας (Ε.Δ.)

Η Επιτροπή Δεοντολογίας (Ε.Δ.) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας αποτελείται από τρία (3) μέλη, με τριετή θητεία η οποία δεν ανανεώνεται.
Η Επιτροπή Δεοντολογίας συγκροτείται υποχρεωτικά από τακτικούς Δικαστές, οι οποίοι στελεχώνουν το ερευνητικό και το δικαστικό τμήμα της επιτροπής και λειτουργεί βάση του κανονισμού λειτουργίας της, ο οποίος ψηφίζεται από την Γενική Συνέλευση.

Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Ε.Ψ.Δ.)

Η Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Ε.Ψ.Δ.) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας αποτελείται από πέντε (5) μέλη, συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. με αποκλειστικό γνώμονα την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία τους σε θέματα πληροφορικής και διακυβέρνησης.
Η Ε.Ψ.Δ. έχει σαν στόχο την ανάπτυξη και διαχείριση των ψηφιακών υποδομών της Ε.Ο.Α.Α. σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και εθνικές οδηγίες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό