Εγκρίθηκε ο Κανονισμός Αντιντόπινγκ της Ε.Ο.Α.Α.

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα Σωματεία – Μέλη, τους Αθλητές και τις Αθλήτριες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας, ότι η εγκρίθηκε από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ο Κανονισμός Αντιντόπινγκ της Ε.Ο.Α.Α.

ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ-ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ-ΑΠΟΦΑΣΗ

Παράταση ισχύος Αδειών Προπονητών και Τροποποίησης Καταστατικών Σωματείων

Σε συνέχεια της ενημέρωσης από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σας

ότι με βάση τον νόμο 5007/2022 (ΦΕΚ Α241/23-12-2022) και ειδικότερα στο:

Άρθρο 126 Παράταση της προθεσμίας επικαιροποίησης των δικαιολογητικών των προπονητών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 71 ν. 4908/2022. Η παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4908/2022 (Α’ 52), περί της μεταβατικής ρύθμισης για τον καθορισμό του διαστήματος εντός του οποίου όφειλαν οι εγγεγραμμένοι στο οικείο μητρώο προπονητές να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματός τους, τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας επικαιροποίησης των απαιτούμενων δικαιολογητικών και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Οι προπονητές, για τους οποίους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους στο μητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α., οφείλουν κατ’ εφαρμογή της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999, να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως την 31η.12.2023.».

Συνεπώς, παρατείνεται η ισχύς των αδειών των προπονητών κατά ένα έτος έως 31-12-2023 και η καταληκτική ημερομηνία επικαιροποίησης των δικαιολογητικών είναι η 31η.12.2023.

Επίσης, με βάση τον νόμο 5007/2022 (ΦΕΚ Α241/23-12-2022) και ειδικότερα στο:

Άρθρο 127 Προθεσμία τροποποίησης καταστατικού αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 30 ν. 4726/2020. Το πρώτο εδάφιο της παρ.  1 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181) τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης των καταστατικών των αθλητικών σωματείων, των αθλητικών ενώσεων και των αθλητικών ομοσπονδιών, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Έως την 31η.12.2023, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121). Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), περί τροποποίησης του καταστατικού προς εναρμόνιση με τις αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις, λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, κατά παρέκκλιση από κάθε διαφορετική καταστατική πρόβλεψη. Έως ότου γίνει η προσαρμογή του καταστατικού, οι αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις κατισχύουν κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που είτε έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999 είτε Τεύχος A’ 241/23.12.2022 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7983 λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρθρου 135 του ιδίου ως άνω νόμου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.».

Συνεπώς, η καταληκτική προθεσμία για την τροποποίηση των καταστατικών είναι η 31η.12.2023.

Εγκρίθηκε ο Κανονισμός Διαιτησίας της Ε.Ο.Α.Α.

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα Σωματεία – Μέλη, τους Αθλητές και τις Αθλήτριες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας, ότι η εγκρίθηκε από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ο Κανονισμός Διαιτησίας της Ε.Ο.Α.Α.

Απόφαση_Κανονισμού_ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ_Ελληνικής_Ομοσπονδίας_Αθλημάτων_Ακριβείας

Επικύρωση καταλόγου Σωματείων

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα Σωματεία – Μέλη, ότι επικυρώθηκε από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ο κατάλογος των σωματείων με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Α.Α. στις 18/12/2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ-Ε.Ο.Α.Α.-1

Εγκύκλιος Γ.Γ.Α.

Διευκρινίσεις σχετικά με την χορήγηση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης του άρθρου 56Δ του ν. 2725/1999 και παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων – Επικαιροποίηση σύμφωνα με το ν.4982/2022.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΣΩΜΑΤΕΙΑ_ΤΕΛΙΚΟ

Συμμετοχή της Ε.Ο.Α.Α. στο Διαγενεακό Φεστιβάλ «Μονοπάτια Ζωής» στην Τεχνόπολη

Ανταποκρινόμενη θετικά σε σχετικό αίτημα – πρόσκληση που δέχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η Ε.Ο.Α.Α. συμμετείχε με χαρά σε άλλη μία δράση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού #BeActive, η οποία φιλοξενήθηκε στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων το Σαββατοκύριακο 15-16 Οκτωβρίου, προβάλλοντας τα αθλήματα της Ομοσπονδίας και ειδικότερα το Μπιλιάρδο.

Οι επισκέπτες του Διαγενεακού Φεστιβάλ «Μονοπάτια Ζωής» 2022 είχαν, μεταξύ άλλων, την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα το άθλημα του Μπιλιάρδου, να παίξουν, αλλά και να ενημερωθούν συνολικά για τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας.

Στη δράση παρέστησαν εκ μέρους της Ε.Ο.Α.Α. ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γιώργος Λαμπράκης και το μέλος της Τεχνικής Επιτροπής Μπιλιάρδου Νίκος Τρεμούλης.

Η Ε.Ο.Α.Α. απευθύνει τις ευχαριστίες της προς την εταιρεία κατασκευής και εμπορίας ειδών μπιλιάρδου “SIVISSIDIS BROS” για την ευγενική παραχώρηση του μπιλιάρδου που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της εκδήλωσης.

Την υλοποίηση του #BeActive επιβλέπει στη χώρα μας η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η οποία έχει ήδη εγκρίνει την επίσημη συμμετοχή της Ε.Ο.Α.Α. με δράσεις αναφορικά με το Μπόουλινγκ και το Μπιλιάρδο τόσο για φέτος, όσο και για το 2023.

ΓΓΑ Ηλεκτρονικό Μητρώο Σωματείων 2022

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα Σωματεία Μέλη, ότι σύμφωνα με ενημέρωση την οποία λάβαμε από την Γ.Γ.Α. η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το ηλεκτρονικό μητρώο σωματείων, θα είναι ανοικτή μέχρι και τις 23/10/2022 για την υποβολή αιτήσεων για το μητρώο 2022. Επίσης, αυξάνεται ο αριθμός των επαναυποβολών κατά δύο (σύνολο 6) προκειμένου να γίνουν διορθώσεις αν απαιτούνται. Υπενθυμίζουμε ότι καταληκτική ημερομηνία επαναυποβολών είναι στις 30/11/2022.

Έγκριση μετάβασης ECC 2022

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα Σωματεία – Μέλη, τους Αθλητές και τις Αθλήτριες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας, ότι η εγκρίθηκε από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η μετάβαση της αποστολής της Εθνικής Ομάδας, για την συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πρωταθλητών 2022, στο Olomouc της Τσεχίας.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ-ΜΠΟΟΥΛΙΝΓ

Η Ε.Ο.Α.Α. συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού #BEACTIVE

Ενεργή παρουσία στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού #BEACTIVE έχει, για πρώτη φορά φέτος, η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβείας, η οποία από τις 23 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 συμμετέχει στο πρόγραμμα, με δράσεις που θα φιλοξενηθούν σε αίθουσες μπόουλινγκ σε διάφορες πόλεις, με την ειδική ονομασία “Be Bowling Active”.
Στόχος των δράσεων αυτών είναι η ενίσχυση της πρόσβασης όλων των πληθυσμιακών ομάδων στο άθλημα του Μπόουλινγκ, με ισότιμη συμμετοχή των φύλων και των ιδιαίτερων κατηγοριών.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων του “Be Bowling Active”:
23 Σεπτεμβρίου: “Royal Bowling” (Περιστέρι) | “Arena Bowling” (Πάτρα)
25 Σεπτεμβρίου: “North West Bowling” (Πρέβεζα)
27 Σεπτεμβρίου: “Prime Time Bowling” (Κομοτηνή)
28 Σεπτεμβρίου: “Cosmos Bowling” (Ρέντη)
29 Σεπτεμβρίου: “Royal Bowling” (Περιστέρι) | “Arena Bowling” (Πάτρα)
30 Σεπτεμβρίου: “Prime Time Bowling” (Κομοτηνή)

Το πρόγραμμα #BEACTIVE αποτελεί μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. που πραγματοποιείται κάθε χρόνο και έχει ως επίκεντρο μία εβδομάδα εορτασμού του αθλητισμού (23-30 Σεπτεμβρίου), η οποία αποσκοπεί στην ενεργοποίηση των πολιτών σε όλη την Ευρώπη και την συμμετοχή τους σε αθλητικές – φυσικές δραστηριότητες. Οι δράσεις του προγράμματος, εκτός της συγκεκριμένης εβδομάδας, εκτείνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Την υλοποίηση του #BEACTIVE επιβλέπει στη χώρα μας η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η οποία έχει ήδη εγκρίνει την επίσημη συμμετοχή της Ε.Ο.Α.Α. με δράσεις αναφορικά με το Μπόουλινγκ τόσο για φέτος, όσο και για το 2023.

Επικύρωση καταλόγου Σωματείων

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα Σωματεία – Μέλη, ότι η επικυρώθηκε από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ο κατάλογος των σωματείων με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Α.Α. στις 30/10/2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ-Ε.Ο.Α.Α.