ΝΕΑ

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
26 Φεβρουαρίου 2023
Απασχόληση προπονητών από Σωματεία

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα Σωματεία-Μέλη μας ότι, σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του Αθλητικού Νόμου την 24.2.2023, τα Σωματεία οφείλουν να συμβάλλονται υποχρεωτικά με προπονητή εγγράφως, με σύμβαση πλήρους, μερικής ή περιοδικής απασχόλησης, εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.

Η σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ή να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), ή να αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα taxisnet.
Το ύψος της παρεχόμενης αμοιβής προς τον προπονητή δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τα διακόσια πενήντα (250) ευρώ ανά μήνα παρεχόμενης υπηρεσίας ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης που έχει υπογραφεί.
Κάθε Σωματείο υποχρεούται να απασχολεί προπονητή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών εντός της δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου από την 1η Αυγούστου έως και την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους.

Η τροποποίηση αναφορικά με τους προπονητές, είναι ουσιαστική για τα στοιχεία τα οποία θα δηλώσουν τα Σωματεία, στο Μητρώο Σωματείων της Γ.Γ.Α. και για τη νόμιμη λειτουργία τους.