ΝΕΑ

Αποφάσεις, Γενικά
27 Αυγούστου 2021
Εκπρόσωπος Αθλητών / Αθλητριών

Στην συνεδρίαση της προσωρινής διοίκησης την 25.8.2021, αποφασίστηκε ομόφωνα ο ορισμός του κ. Νίκου Καγιάλογλου ως εκπρόσωπο των αθλητών – αθλητριών στην Ε.Ο.Α.Α. και της κ. Μάρθα Καρατζούλα ως αναπληρώτρια, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2725/1999 και την παράγραφο 15.9. του άρθρου 15 του καταστατικού της Ε.Ο.Α.Α.

Ο εκπρόσωπος των αθλητών – αθλητριών, συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις της προσωρινής διοίκησης.